Pozvánka na shromáždění vlastníků - 07.11.2018

Výbor Společenství vlastníků jednotek Polská 2269, IČO: 26496585, sídlem Polská 2269, 120 00 Praha 2 – Vinohrady svolává shromáždění vlastníků Společenství vlastníků Polská 2269, které se bude konat ve čtvrtek dne 7.11.2018 od 18,30 hodin v 6. patře domu čp. 2269, Polská ul., Praha 2.

Program:

1. zahájení a volba zapisovatele
2. schválení účetní závěrky roku 2017
3. informování o stavu financí k 30.9.2018 a návrh předběžného rozpočtu na rok 2019
4. informace k provedeným opravám domu - zvonkový panel, sanace zdi,vchod do domu
a projednání plánovaných akcí, navýšení fondu oprav.
5. projednání nástupců výboru SVJ (stávající výbor bude fungovat nejdéle do konce funkčního období)
6. různé
7. závěr

Přílohy:
1. účetní závěrka roku 2017 (těm, kdo dostávají pozvánky do poštovní schránky k dispozici k nahlédnutí před shromážděním od 17,45hod.)
2. peněžní prostředky k 30.9.2018 a návrh rozpočtu na rok 2019

za výbor SVJ

ing. Václav Stuchlý , v.r.
předseda výboru SVJ

Ivana Voldánová, v.r.
místopředsedkyně SVJ

Praha 17.10. 2018

V případě nemožnosti osobní účasti máte právo nechat se zastoupit na shromáždění a při hlasování zástupcem. Zástupci udělte plnou moc dle čl. 6 odst. 1 písm. h) Stanov (zmocnění).

Jdi zpět